تماس با ما

فروشگاه نجم خاورمیانه

شعبه تهران

آدرس: خیابان فداییان اسلام جنوب، بعد از بزرگراه آزادگان، نبش خیابان مختاری و غیبی

تلفن: 35064 021

امور مشتریان – داخلی 693 692 691 – 690

روابط عمومی – داخلی 990 و 698     فاکس 35046992

تبلیغات – داخلی 960

نظارت و بازرسی – داخلی 938

اداری – داخلی 702 – 701 986      فاکس 35046700

فناوری و اطلاعات – داخلی  772 – 771 – 770

مالی  – داخلی 940 555 – 729

حقوقی – داخلی 937 – 936 – 926

بازرگانی – داخلی 750 730

مدیر خرید دپارتمان خوراکی، آرایشی و بهداشتی – داخلی 739

مدیر خرید دپارتمان مواد غذائی تازه داخلی 740 

مدیر خرید دپارتمان لوازم خانگی سبک و سنگین داخلی 735  

مدیر خرید دپارتمان پوشاک و منسوجات  – داخلی 750 

مدیر فروش دپارتمان خوراکی، آرایشی و بهداشتی – داخلی 101   

مدیر فروش دپارتمان مواد غذائی تازه داخلی 201 

مدیر فروش دپارتمان لوازم خانگی سبک و سنگین 744-735

مدیر فروش دپارتمان پوشاک و منسوجات  – داخلی 400 

 

فروشگاه نجم خاورمیانه

شعبه رشت

آدرس: سبزه میدان، نبش کوچه اسلام پرست

ارسال پیام