مدیران فروشگاه نجم خاورمیانه

 

 

 

 
مدیر عامل
سید محسن هاشمی
*******************************************
معاون بازرگانی
سید تقی موسوی
*******************************************
معاون مالی
مرتضی خداوند پور
*******************************************
معاون اداری و پشتیبانی
مهدی رحیمی
*******************************************
مدیر نظارت و بازرسی
عباد شعباندوست
*******************************************
مدیر داخلی فروشگاه                        مدیر فناوری و اطلاعات
  احسان پرویزی                                  سیدمحمد جواد فاطمی
*******************************************
    مدیر حقوقی                                روابط عمومی
سپیده یوسف بیگی                          الهه زارعی

***************************************************************************************************************************

مدیر فروش دپارتمان خوراکی، آرایشی و بهداشتی: رضا غضنفری
مدیر فروش دپارتمان مواد غذائی تازه: رضا کردی
مدیر فروش دپارتمان لوازم خانگی سبک: علی نوروزی
مدیر فروش دپارتمان پوشاک و منسوجات: اصغر گلچین