مدیران فروشگاه

مدیرعامل فروشگاه

سید محسن هاشمی

مدیرحقوقی

سپیده یوسف بیگی

مدیرنظارت و بازرسی

عباد شعبان دوست

مدیر روابط عمومی

الهه زارعی

مدیر داخلی فروشگاه

احسان پرویزی

مدیرفروشگاه شعبه رشت

مهدی نعمتی

مدیر فناوری و اطلاعات

محمد فاطمی

معاون مالی

مرتضی خداوند پور

معاون اداری و پشتیبانی

مهدی رحیمی

معاون بازرگانی

سید تقی موسوی

مدیر خرید دپارتمان  آرایشی و بهداشتی: مسعود عادل نژاد
مدیر خرید دپارتمان خوراکی : زهرا دباغی
مدیر خرید دپارتمان مواد غذائی تازه: علی شاه حسینی
مدیر خرید دپارتمان لوازم خانگی سبک و سنگین: سید علی حسینی
مدیر خرید دپارتمان پوشاک و منسوجات: جواد جاودان پناه
مدیر فروش دپارتمان خوراکی، آرایشی و بهداشتی: رضا غضنفری
مدیر فروش دپارتمان مواد غذائی تازه: رضا کردی
مدیر فروش دپارتمان لوازم خانگی سبک و سنگین: اصغر گلچین
مدیر فروش دپارتمان پوشاک و منسوجات: علی نوروزی