مجموعه فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه

نقشه فروشگاه فدائیان اسلام

اوقات شرعی

مشاركت هوشمند
پيشرفت سودمند

امروزه بهره گیری از نظرات و پیشنهادهای کارکنان در هر جای سازمان که باشند، منبعی ارزشمند برای پیشرفت و تعالی سازمان است. در اين راستا آیین نامه نظام پیشنهادهاي شركت به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده و وارد فاز اجرا شده است. این نظام از طریق پورتال شرکت در دسترس همه همکاران قرار خواهد گرفت. بر اساس اين آیین نامه، هر یک از پیشنهادهای قابل قبول، پس از تصویب کمیته بهبود مستمر (فارغ از این که اجرا بشود یا نشود) مشمول پرداخت پاداش خواهد بود. همچنين همه ساله به پیشنهاد دهندگان برتر جوایزی تعلق خواهد گرفت. جهت رعايت حقوق پيشنهاد دهنده ، مشخصات پیشنهاد دهنده، تا پس از تصویب طرح در کمیته بهبود مستمر یا شورای راهبری مخفی و محفوظ خواهد بود.

 الزامات سیستم مدیریت جامع نظام پیشنهادات:
نظام يا سيستم پيشنهادات ، تكنيكي است كه مي‌توان از فكر و انديشه هاي كاركنان براي مسئله يابي، چاره‌جويي و حل مسائل و مشكلات سازماني بهره جست. بر اساس نظام پيشنهادات كليه كاركنان از عالي ترين رده سازماني تا پايين ترين سطح آن مي‌توانند پيشنهادات، ايده‌ها ، ابتكارات و نظرات خود را براي رفع نارسايي‌هاي موجود در روند كاري و يا بهبود روشهاي انجام كار و يا افزايش كيفيت توليد ارائه دهند. البته نظام پيشنهادات فقط انتقاد نيست بلكه در آن راه چاره نيز ارائه مي‌گردد.
فقط به بيان مشكلات پرداخته نمي شود بلكه راه حلهاي رفع مشكلات نيز ارائه مي شود از اين طريق كاركنان مي توانند به همه امور و فعاليتهاي سازمان بپردازند و پيشنهادهاي اصلاحي خود را بر اساس فرآيندي مشخص تدوين و ارائه نمايند. استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات در يك سازمان توجه و حساسيت كاركنان را به فرآيندهاي كار بيشتر كرده و باعث مشاركت بيشتر كاركنان در سازمان مي شود. و با افزايش مشاركت، خلاقيت و روحيه كاركنان، راهكارهاي عملي براي حل مسائل و مشكلات سازمان پيدا مي‌شود.
بررسي‌ها و تحقيقات نشان مي‌دهد كه در بين كشورهاي دنيا ژاپني‌ها از اين نظام بهتر و بيشتر استفاده كرده اند و قسمتي از رشد و پيشرفت خود را مرهون مديريت مشاركتي مي‌دانند به همين منظور اكثر موفقيت شركتهاي ژاپني را نه به خلاقيت و نوآوري كاركنانش بلكه به نوع و شيوه مديريت آنها نسبت مي‌دهند. شيوه‌اي كه در كل جهان به الگوي ژاپني معروف شده است و يكي از عمده ترين برتري الگوي ژاپني نسبت به ساير الگوها، به چگونگي تشويق و ترغيب، افزايش انگيزه، خلاقيت و نوآوري كاركنان بستگي دارد.
 
اهداف نظام پيشنهادات:

 •     اشاعه فرهنگ همكاري داوطلبانه و خود جوش
 •     بهبود روحيه و انگيزه كاركنان
 •     افزايش ميزان خلاقيت، نوآوري و ابتكار
 •     تقويت مسئوليت پذيري و تعلق سازماني
 •     بهبود بهره وري، كيفيت و ارائه بهتر خدمات پس از فروش
 •     كاهش مقاومت در مقابل تغيير
 •     افزايش توانمندسازي مديران و كاركنان
 •     افزايش پوياي و انعطاف‌پذيري
 •     گردش بهتر اطلاعات و اطلاع رساني
 •     افزايش درآمدها و كاهش هزينه‌ها
 •     افزايش ميزان وقت، سرعت و صحت


در بعضي از شركتها و سازمانها هدف از استقرار نظام پيشنهادات را افزايش درآمد و كاهش هزينه‌ها مي‌دانند در حالي كه هدف اصلي بايد ايجاد انگيزه، رضايت شغلي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تعامل گروهي در محيط غير رسمي باشد كه به دنبال خود ممكن است افزايش درآمد و كاهش هزينه ها را هم داشته باشد. فرصتهايي كه خلاقيت و نوآوري از طريق سيستم پيشنهادات ايجاد مي‌كند باعث نشاط كاركنان در كار شده و روحيه كاركنان را بهبود مي بخشد. رشد و پيشرفت هر شركت و سازماني را وجود نيروهاي با انگيزه، خلاق و نوآور رقم مي‌زنند.